U bevindt zich hier → Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. BESTELLINGEN

  1. Door de ondertekening van onze offerte aanvaardt de koper onze verkoopsvoorwaarden als enig geldende, niettegenstaande elke andere bepaling die is vermeld op een offerte of op enig ander document dat uitgaat van de koper.

  2. Al onze offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Plannen of lasten-boeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons ingeroepen worden.

  3. De overeenkomst komt tot stand doordat de koper ons ondertekende offerte terugbezorgd. Wijzigingen nadien kunnen enkel na schriftelijk akkoord. Meer- en minprijzen worden dan aangerekend volgens de laatste prijslijst.

  4. Voor alle aangeboden producten (profielen, glas, krukken, sluitwerk,…) zijn technische specificaties of stalen beschikbaar voor de koper.

  5. Onze prijzen dienen steeds te worden verstaan afgehaald netto, afname vanuit onze werkplaats en zonder plaatsing, tenzij de plaatsing uitdrukkelijk door ons voorzien is in de getekende offerte.

  6. Indien de levering buiten onze fout plaatsvindt meer dan vier maanden na de bestelling kunnen wij de binnen het bedrijf geldende geactualiseerde prijzen toepassen.

  7. De eenzijdige annulering van een getekende offerte is niet mogelijk. Bij weigering van afname van de bestelde goederen is steeds de volledige verkoopprijs verschuldigd.

  8. Vanaf de tiende dag na de ingebrekestelling tot afname is van rechtswege een vergoeding verschuldigd voor de opslag van de afgewerkte goederen gelijk aan 10 EURO per dag vertraging.

 2. LEVERINGSTERMIJN

  1. De leveringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat alle productiegegevens gekend zijn. De leveringstermijn, uitgedrukt in aantal werkweken, wordt afgesproken op de productiebespreking.

  2. Iedere wijziging op verzoek van de koper aan een bestelling in uitvoering doet na aanvaarding ervan een nieuwe termijn lopen.

  3. Voor elk geval van overmacht bij ons of bij onze leveranciers wordt de levertermijn evenredig verlengd zonder dat de koper enige schadevergoeding kan eisen of de overeenkomst verbreken.

 3. UITVOERING

  1. De koper of zijn gevolmachtigde wordt steeds geacht grondig de ligging en invloeden op zijn gebouw te kennen, alsook de kwaliteit en conceptie van onze producten zoals in onze toonzaal gezien, dit alles overeenkomstig de eisen van het Staatslastenboek STS 52 + 38. Indien moet worden voldaan aan bijkomende normen of kwaliteiten moet dit worden vermeld op de ondertekende offerte.

  2. Dode wormsteken, kleurverschillen of grillige vormen in de textuur van het hout kunnen niet aanzien worden als een gebrek. Voormelde aspecten dienen automatisch door de klant aanvaard.

  3. Eventueel tintverschil tussen afwerkingslagen : Wanneer het schrijnwerk in aparte fase besteld wordt (latere data) is tintverschil mogelijk, dit voormeld aspect kan echter niet in een tekortkoming van de fabrikant beschouwd worden en dient automatisch door de klant aanvaard.

  4. Bij levering/plaatsing zonder lakwerk zal de koper onmiddellijk na de plaatsing een grond-en eerste eindlaag aanbrengen, zoniet vervalt onze waarborg op windbarsten, vervorming, verkleuring en waterindringing.

  5. Alle maten e.a. gegevens vermeld op een offerte worden steeds aanzien als zijnde productiematen opgegeven door de klant. Enkel wanneer de plaatsing door ons verzorgd wordt, zal de opmeting automatisch ook door ons worden uitgevoerd.

  6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maten opgenomen door de klant, noch voor de wijziging van de maten door werken van derden. Wanneer wij op de werf de maten doorkrijgen van de aannemer belast met gevelwerken of plaatsing van de dorpels wordt deze beschouwd als de gevolmachtigde van de koper.

 4. LEVERING, VERZENDING EN PLAATSING

  1. Transportkosten : voor elke hoeveelheid of afstand per reis en per bestelling wordt een forfaitaire prijs verrekend, ook bij nazicht.

  2. De goederen worden altijd verkocht als zijnde geleverd, gekeurd en aangenomen op onze fabriek. Zij zijn steeds betaalbaar te Brecht zelfs indien het transport gebeurt door onze firma. De koper dient bij levering ter plaatse aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en voor het lossen steeds voldoende personeel beschikbaar te stellen. De goederen worden afgeladen op een plaats die goed berijdbaar is en aangeduid door de koper, op zijn verantwoordelijkheid voor om het even welke beschadiging bij het lossen.

  3. De koper voorziet op de werf gratis elektrische stroom van 220 V.

  4. De plaatsing geschiedt bij voorkeur in één maal, in overeenstemming met het Staatslastenboek STS 52 en Technische Voorlichting (TV) 188 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB), tenzij anders overeengekomen.

  5. Wanneer op de werf blijkt dat plaatsing niet mogelijk is omdat de ruwbouw niet klaar of eensluidend is, hanteringmateriaal niet aanwezig is of er andere belemmeringen zijn zal de koper de kosten van de nutteloze verplaatsing vergoeden.

  6. In de prijs van de plaatsing is één bijregeling van de opendraaiende delen voorzien na de plaatsing en voor het betrekken van het gebouw, bij voorkeur wanneer het pleisterwerk is uitgedroogd. Deze bijregeling moet op ononderbroken wijze kunnen gebeuren.

  7. Indien bij het uitbreken van de bestaande ramen blijkt dat de toestand van het metselwerk afwijkt van een normale toestand (o.a scheefstaand metselwerk, te grote of te kleine aanslagen,onvoorziene obstakels, niet pas liggende dorpels, enz.) moet de koper deze op zijn kosten naar een normale toestand aanpassen conform de toegestane toleranties zoals TV 188. Beschadigingen aan dorpels, metselwerk, tabletten, pleisterwerk, vloeren of vloerbekleding enz… ten gevolge van uitbreken van bestaande schrijnwerk vallen niet ten onzen laste.

  8. Elektrische aansluitingen zijn door de koper uit te voeren.

  9. Uitstel van levering en betaling op vraag van de koper omtrent een overeengekomen leveringsdatum is niet mogelijk. De goederen worden dan zonder verdere sommatie geacht door de koper aanvaard aan de fabriek te zijn afgenomen. Vanaf dat moment zijn van rechtswege de opslagkosten van art. 1.8. van toepassing alsook de verwijlintresten van art. 5.3. (zie infra).

  10. Onze goederen in hout of hout-alu verstaan zich zonder bescherming of reiniging.

  11. Indien de plaatsing in delen geschiedt zal ieder deel afzonderlijk worden opgeleverd en betaald. Dit geldt ook indien de elastische voeg niet gelijktijdig kan worden uitgevoerd met de plaatsing.

 5. BETALING

  1. Bij bestelling is geen voorschot verschuldigd. In geval van levering zonder plaatsing dient het volledige bedrag te worden betaald uiterlijk bij de levering. Indien wij ook plaatsen kan de koper 10% inhouden, met een maximum van 1500 EURO, tot aan de beëindiging van de plaatsing. Elke betaling gebeurt op voorhand door overschrijving of in baar geld betaald op onze fabriek te Brecht.

  2. De goederen blijven integraal onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald. Bij vertraging in de betaling of bij weigering van de goederen behouden we ons het recht voor om de goederen terug te nemen waar en bij wie de goederen zich ook bevinden.

  3. Zolang er geen integrale betaling is worden er geen attesten aan de koper afgeleverd, noch interventies uitgevoerd.

  4. Bij niet betaling op de gestelde datum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3 procent. Bovendien is dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het uitstaande bedrag verschuldigd.

  5. Alle taksen, huidige of toekomstige, B.T.W. of douane kosten door de wet bepaald zijn ten laste van de koper. Wanneer een verlaagd BTW tarief van toepassing is dient de koper het attest terzake over te maken, zoniet worden eventuele rekeningen die reeds opgemaakt werden aan een verlaagd BTW-tarief, gecrediteerd en herberekend aan het geldend BTW-tarief.

 6. WAARBORG, VERANTWOORDELIJKHEID EN KLACHTEN

  1. Volgende bepalingen gelden onverminderd hetgeen de wet dwingend bepaalt ten aanzien van consumenten in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen.

  2. Onze producten zijn na integrale betaling tegen alle bij de levering niet vaststelbare gebreken aan conformiteit gewaarborgd gedurende 2 jaar vanaf de levering.

  3. Onderhouds- of slijtagekosten zijn steeds uitgesloten uit de waarborg.

  4. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken. Onze waarborg beperkt zich tot het leveren van het betwiste onderdeel. Werkuren, reiskosten zijn niet begrepen deze worden in regie doorgerekend.

  5. De waarborg gaat nooit verder dan deze ons toegestaan door onze leveranciers van glas, verf, ijzerwerk, enz. Startdata i.v.m. waarborgen zijn deze die op de facturen vermeld staan van onze leveranciers. Glasbreuk na levering valt nooit onder de waarborg.

  6. Onze verantwoordelijkheid, omwelke reden dan ook, zal beperkt blijven tot de waarde van de aannemingsprijs exclusief B.T.W.

  7. De waarborg vervalt nadat de koper onze producten heeft gewijzigd of laten wijzigen door derden.

  8. De Waarborg op behandeld buitenschrijnwerk vervalt wanneer deze door koper en/of derden verkeerdelijk zou behandeld zijn. Raadpleeg eerst de technische fiche alvorens het buitenschrijnwerk te behandelen!

  9. Geen enkele klacht met betrekking tot zichtbare gebreken wordt nog aanvaard acht dagen na het verzenden VAN DE REKENING.

  10. Gedurende de periode van één jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.

  11. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.